Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

September 18, 2020

Lejekontrakt for beboelse

af
Cathrine Lauritzen

Hos Proper modtager vi ofte spørgsmål fra udlejere vedrørende lejekontrakter for beboelse. Spørgsmålene lyder oftest “Hvordan udarbejder jeg en standard A9 lejekontrakt?”, “Hvad bør jeg som udlejer være opmærksom på?” og “Hvad kan jeg angive i §11?” For at besvare følgende spørgsmål har vi udarbejdet en detaljeret guide til, hvad en lejekontrakt skal indeholde, hvor man som udlejer skal være opmærksom.

Byg din gratis A9 lejekontrakt til beboelse med Propers kontraktbygger her!

Hvad er en lejekontrakt og hvorfor bør man udarbejde en lejekontrakt? 

En lejekontrakt er en skriftlig aftale mellem udlejer og lejer. En standard A9 lejekontrakt indebærer en beskrivelse af begge parters forpligtelser og rettigheder i forbindelse med det givne lejeforhold. Når en lejekontrakt først er underskrevet er aftalen med alt, hvad den indebærer gyldig og bindende for begge parter, hvis den er  indenfor lejelovens regler og rammer. Det er vigtigt som udlejer, at man indgår en lejekontrakt med sin lejer, da det ellers er lejelovens regler, som gælder.


Hvad skal en lejekontrakt for beboelse indeholde? 

En standard A9 lejekontrakt for beboelse indeholder som udgangspunkt en række informationer og betingelser for lejeaftalen. Nedenfor finder du en skriftlig guide med de informationer, der bør fremgå af en lejekontrakt, herunder hvad de forskellige paragraffer skal indeholde:


§1: Parterne og det lejede 

I første paragraf skal det angives:

 • Hvilken type af lejemål du fremlejer
 • Dit navn eller firmanavn og dit CVR nummer, hvis der er tale om professionel udlejning
 • Lejerens fulde navn og adresse 
 • Lejemålets areal, antal værelser og hvad der er brugsret til


§2: Lejeforholdets begyndelse og ophør

I anden paragraf skal det angives:

 • Hvilken dato lejeforholdet begynder 
 • Hvilken opsigelsesvarsel lejer har 


§3: Betaling af leje

I tredje paragraf skal følgende oplysninger angives:

 • Den årlige leje uden forbrug
 • Om der skal betales månedligt eller pr. kvartal
 • Andre betalinger ud over lejen


Man må som udlejer kun opkræve lejer for udgifter, som der er hjemmel for ifølge lejeloven. Som udlejer må man eksempelvis ikke opkræve:

 • PBS- gebyr 
 • Betaling for rengøring af opgang 


§4: Depositum og forudbetalt leje

I fjerde paragraf angives:

 • Det beløb som lejer skal betale som depositum (maks. 3 måneders leje ekskl. forbrug)  
 • Det beløb som lejer skal betale som forudbetalt leje (maks. 3 måneders leje ekskl.)
 • Dato for betalingsfristen for depositum og forudbetalt leje
 • Dato for, hvornår den første husleje skal betales

Du kan læse nærmere om depositum og forudbetalt leje her.


§5: Varme, køling, vand og el

Det er vigtigt som udlejer at være opmærksom ved udarbejdelsen af denne paragraf, da det er et af de steder, hvor der oftest findes fejl. Denne paragraf kommer i forbindelse med §3 i forhold til, hvor meget man må opkræve lejer i a conto.


Varme:

Her skal de oplyses hvilken part, der er ansvarlig for varmen på lejemålet. Varmen kan ikke indgå i huslejen, da der skal udsendes forbrugsregnskab separat. Hvis udlejer er ansvarlig for varmen, skal det angives, hvornår regnskabsåret begynder. Det skal ligeledes angives, hvordan det givne lejemål opvarmes. 


Køling:

Det skal angives om der leveres køling til lejemålet. Hvis ja, skal det angives hvornår regnskabsåret begynder, samt om forbruget er delt på individuelle målere. 


Vand:

Hvis man som udlejer ønsker at opkræve a conto vand, skal der sættes individuelle forbrugsmålere op for hvert lejemål. Hvis lejerne har individuelle forbrugsmålere skal det angives, hvornår regnskabsåret for vand begynder. Hvis du som udlejer står for at skaffe vand uden, at der er individuelle målere, skal betalingen for vandet indgå som en del af huslejen. 


El:

Hvis man som udlejer leverer el til et lejemål skal det i kontrakten angives, hvornår regnskabsåret for el begynder. Det ses dog ofte, at lejer afregner direkte med elselskabet.


§6: Fællesantenner m.v. og adgang til elektroniske kommunikationstjenester

Her skal det angives, hvis du leverer signalforsyning til lejerne, og hvor lejerne skal betale deres bidrag til. Det er ligeledes her det skal angives, hvis man som udlejer leverer internet til lejemålet, og i så fald, hvor lejerne skal betale til.


§7: Lejemålets stand ved indflytning

Det skal i denne paragraf oplyses om der skal afholdes et indflytningssyn. Det er lovpligtigt som udlejer at afholde et indflytningssyn, hvis du udlejer mere end et lejemål. Det er vigtigt, da man som udlejer ikke kan forlange, at lejer levere et lejemål tilbage i bedre stand end ved indflytning. Derfor bør der være enighed mellem udlejer og lejer om hvilken stand lejemålet er i. Du kan læse nærmere om indflytnings- og fraflytningssyn her.


§8: Vedligeholdelse

Denne paragraf skal specificere, hvem der er ansvarlig for henholdsvis lejemålets indvendig og udvendige vedligeholdelse. Man skal som udlejer her være opmærksom på, at man i denne paragraf ikke kan pålægge lejer ansvaret for den udvendige vedligeholdelse af lejemålet. Hvis udlejer ønsker at pålægge lejer dette ansvar skal det angives i §11. Læs nærmere om vedligeholdelse i lejeloven.

§9: Inventar 

Her skal det angives, hvilket inventar, der tilhører udlejer ved lejekontraktens indgåelse.  


§10:Beboerrepræsentation, husdyrhold, husorden og øvrige oplysninger om det lejede

Udlejer skal angive om lejer må holde husdyr og om der er en husorden som lejer skal følge.


Hvad skal man som udlejer være ekstra opmærksom på? 

Som udlejer er det vigtigt at være opmærksom på, at man i §11 kan udfolde de særlige vilkår for lejeforholdet. Her er det muligt for udlejer at gøre en række af undtagelser og eventuelle tilføjelser til aftalen. Udlejer kan herved pålægge lejer ekstra ansvar, hvis dette ønskes. 

I §11 er der yderligere en række tilføjelser som de fleste lejekontrakter typisk indeholder. Herunder har vi samlet en oversigt over eventuelle tilføjelser, som man som udlejer kunne overveje:


 • Information vedrørende huslejestigninger 
 • Regler for husdyr: hvilke husdyr som er tilladt og hvor mange
 • Hvis man som udlejer kræver ekstraordinær vedligeholdelse fra lejer
 • Hvis man ønsker at sætte en begrænsning på lejeforholdets lejeperiode 
 • Hvis der er særlige bestemmelser i forhold til lejers fraflytning 
 • Andre tilføjelser, som kunne være relevante for det givne lejemål

Byg din gratis A9 lejekontrakt til beboelse med Propers kontraktbygger her!


Supplerende aftaler og tillæg til kontrakter:

Det er vigtigt at være opmærksom på at supplerende aftaler og tillæg til kontrakter er to forskellige ting, hvorved der gælder forskellige regler. Derfor kan det være en god ide at sætte sig grundigt ind i, hvad forskellen på de to aftaletyper er.  


I nogle tilfælde kan der være grundlag for at lave supplerende aftaler med sin lejer. En supplerende aftale har intet med den eksisterende lejekontrakt at gøre. For at sikre sig som udlejer, at disse aftaler er bindende, er det en god ide at sørge for at ens lejer skriver under på aftalen. Denne type aftale står således alene, ved siden af lejekontrakten. Der er ikke krav om, at aftalen skal overholde lejelovens regler. En sådan aftale kunne f.eks dreje sig om en parkeringsplads. 


Hvis der er tale om en aftale i form af et tillæg til lejekontrakten kan aftalen ikke opsiges uden at lejemålet opsiges. Den kan derfor i nogle tilfælde gøre det vanskeligt som udlejer, hvis man ønsker at opsige aftalen, da man hermed er nødsaget til at have en reel grund til opsigelsen. 


For at afgøre om en aftale er supplerende eller et tillæg til kontrakten kan man som udlejer anvende udtryk som “tillæg til” eller “i forlængelse med”. Således vil lejer være klar over om, hvilken aftale der er tale om. En yderligere tilføjelse kunne være at nævne lejekontrakten og eventuelt datoen for indgåelsen af denne. Dette vil tydeligt indikere, at der er tale om et tillæg til lejekontrakten. 

Tags:
lejekontrakt for beboelse, A9 standard lejekontrakt, tillæg til lejekontrakt, lejeaftale

Relaterede artikler

iPad showing off the Proper platform

Bliv ringet op og hør mere om Proper

Er du klar til en samtale om administration af dine lejemål?
Skriv dig op her og vi ringer dig op til en samtale om hvordan vi kan hjælpe.

Tak! Vi ringer dig op!
Oops! Something went wrong while submitting the form.